Auburn VS Athens Girls Varsity Soccer 4/3/2018 - B MacKenzie Photography