Auburn Varsity Girls Soccer. 03/19/2019 - B MacKenzie Photography