Riverton Varsity Basketball 12/28/2018 - B MacKenzie Photography