Williamsville VS SHG Girls Varsity Soccer. 5/2/2018 - B MacKenzie Photography